dimecres, 9 de desembre del 2009

DEDUCCIONS EN LES DECLARACIONS DE LA RENDA A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2011

L’avantporjecte de Llei sostenible que va aprovar el Consell de Ministres i que el Govern vol presentar a les Corts espanyoles encara s’ha de negociar abans de la seva aprovació definitiva. És un projecte que afecta les deduccions per la compra de pisos. Per tant, siginifica que ens afectarà d’alguna manera.

La nostra intenció és reunir-nos amb Promunsa i l’Ajuntament després de les vacances de Nadal i intentar clarificar aquest aspecte de les deduccions en la declaració de l’IRPF per l’adquisició de la vivenda habitual i saber del cert si ens hi podem acollir tenint en compte les quantitats que, fins ara, hem abonat en concepte d’entrada.

L’article 133, que reproduïm parcialment a continuació, és el que es refereix a la deducció de l’IRPF per la compra de pisos. Nosaltres entenem que NO ES PODRAN DEDUIR A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA AQUELLS PISOS ADQUIRITS A PARTIR DE L’1 DE GENER DEL 2011. PERÒ SÍ ELS QUE S’ADQUIREIXIN ABANS O SI TAMBÉ S’HAN ABONAT QUANTITATS PER A LA SEVA POSTERIOR ADQUISICIÓ. Es pot consultar el document complet de l’avanprojecte de llei clicant aquí.

MODIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL

Régimen aplicable en relación a vivienda habitual adquirida con anterioridad a 1 de enero de 2011.

A los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual con anterioridad al 1 de enero de 2011 o satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma, se les mantiene la deducción del sistema actual (base máxima de deducción 9.040 euros anuales independientemente de su base imponible).

Asimismo, se mantiene el sistema actual respecto a las obras de rehabilitación o ampliación de vivienda habitual, siempre que se hayan satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2011 y las referidas obras estén terminadas antes del 1 de enero de 2015.

Régimen aplicable en relación a vivienda habitual adquirida a partir del 1 de enero de 2011.

Se elimina la deducción por inversión en vivienda habitual para los contribuyentes con base imponible superior a 24.107 euros.

Los contribuyentes con base imponible igual o inferior a 17.707 euros se podrán aplicar la deducción según la regulación actual (base máxima de deducción 9.040 euros anuales).

Los contribuyentes con base imponible comprendida entre 17.707 y 24.107 euros se aplicaran la deducción de forma gradual.

1 comentari:

peperra ha dit...

No es necesario esperarse a la adquisición de la vivienda, abre una cuenta VIVIENDA y ahorra 9000 euros por año, durante un máximo de 4 años.

Si transcurrido este periodo no has adquirido tu PRIMERA VIVIENDA deberas devolver el dinero a hacienda.

sldos,